ISDS

ISDS - informační systém datových schránek vytvořen k zajištění provozu elektronické komunikace (datové schránky) mezi orgány veřejné moci mezi sebou a mezi orgány veřejné moci a fyzickými / fyzickými podnikajícími nebo právnickými osobami. Systém ISDS je zřízen na základě zákona č. 300/2009 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Správcem systému ISDS je Ministerstvo vnitra ČR jeho provozovatelem je Česká pošta, a.s. Systém ISDS slouží ke komunikaci mezi orgány veřejné moci mezi sebou a mezi fyzickými a právnickými osobami jak prostřednictvím webového prohlížeče (pro jednotlivce), tak prostřednictvím definovaného rozhraní (pro spisové služby a další aplikace třetích stran).

Datová schránka

Datová schránka je součástí ISDS. Datová schránka je prostorem (úložištěm) pro doručování a odesílání datových zpráv mezi zainteresovanými subjekty v systému ISDS.

Zpět na Seznam pojmů 

 

Novela zákona 499/2004 Sb. ovlivní i datové schránky

Novela zákona 499/2004 znamená pro datové schránky řadu změn. Pokud bude přijata změní se financování datových schránek, dodávání dokumentu atp.

Hybridní spis

Hybridní spis - princip, který nově definuje novela zákona 499/2004 Sb. (novela, která mimo jiné ovlivňuje i zákon č. 300/2008 Sb, tzv. zákon o eGovernmentu, který definuje projekt ISDS - datové schránky). Tuto novelu dne 28.05.2009 schválil po poslanecké sněmovně i senát a novela nyní čeká jen schválení prezidentem. Hybridní spis - jedná se o tzv. smíšený model, který pravděpodobně budou využívat převážně obce. Smíšený model v podobě hybridního spisu přináší novou možnost evidovat v elektronické evidenci elektronické i listinné dokumenty.

 

Zpět na Seznam pojmů 

Zkušební provoz projektu „datové schránky“ v běhu

Datové schránky se přiblížily o další krok k ostrému provozu a jako další fáze se začal realizovat zkušební - pilotní provoz projektu ISDS.

Kvalifikované časové razítko

Popis toho jak je definováno kvalifikované časové razítko, které se budou hojně využívat nejen v projektu datové schránky, který startuje svůj pilotní provoz od 1. července 2009.

eBox

Je ekvivalentním názvem k názvu datové schránky. eBox je názvem pro datové schránky prozatím užívaný spíše v zahraničí než u nás. V našich končinách se název eBox teprve dostává do podvědomí a jako kratší název pro totéž se jistě brzo vžije. 

Datové schránky nebo také eBox jako součást projektu eGovernment 

eBox nebo chcete-li datové schránky jsou projektem Ministerstva vnitra České republiky a slouží jako elektronické úložiště pro elektronickou komunikaci mezi úřady státní moci mezi sebou a také s právnickými osobami. Od 1. července se chystá spuštění pilotního provozu datové schránky, do kterého by měly být zapojeny orgány státní moci a právnické osoby.

Zkušební provoz datové schránky zahájen

Jak uvedla ÚMČ Praha 13 na svých webových schránkách, zapojila se tato městská část jako první v hlavním městě do pilotního provozu datové schránky k 1. květnu 2009. Od 4. května 2009 začal tak úřad simulovat běžný provoz za využití nového projektu datové schránky v rámci eGovernment

Datové schránky (ISDS) nový projekt eGovernment

Datové schránky, které jsou novým projektem MVCŘ a jsou realizovány a zastřešeny komplexním projektem eGovernment, se dostávají do další fáze svého vývoje, nyní začíná zapojování vybraných institucí úřední moci do zkušebního provozu datové schránky. Datové schránky podle informací ze stránek ÚMČ Praha 13, byly zapojeny do zkušebního provozu a bylo předvedeno webové rozhraní (ISDS) k práci s datovými schránkami. Dochází tak pravděpodobně k prvnímu reálnému testování rozsáhlého projektu v rámci eGovernmentu, který slouží ke komunikaci mezi úřady (úřady státní moci) nebo mezi právnickými osobami. Těmto institucím vzniká podle zákona 300/2008 Sb. (zákon o eGvernmentu) povinnost zřídit si do 90 dní (od 1.července 2009) datovou schránku a tak začít komunikovat s prostřednictvím své datové schránky.

Vidimace

Vidimace je úřední ověření skutečnosti, že se kopie listiny shoduje s originálem listiny. Vidimovaný dokument je kopie listiny, která se shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje pravdivost nebo správnost údajů na vidimované listině. Vidimace se provádí na žádost a poplatek za provedenou vidimaci hradí žadatel.

Vidimovaný dokument - kdo může vytvářet 

Úkon vidimace nejen v projektu datové schránky mohou provádět úřady a kontaktní místa s oprávněním provádět vidimaci. 

Zákonné úpravy:

  • Zákon č. 352/1992 Sb., notářský řád
  • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb.

 

Zpět na Seznam pojmů

 

 

eGovernment

Je termín užívaný pro využití informačních a komunikačních technologií ve smyslu zdokonalení služeb občanům. Jedná se především o komunikaci s veřejností pomocí nástrojů moderních technologií, které poskytuje např. Internet nebo mobilní telefony (SMS, Bluetooth, apod). Obecně řečeno, jedná se o využití moderních technologií ve vztahu úřad a občan (nejde o využití jen dvou výše zmíněných kanálů, ty jsou momentálně asi nejvíce aktuální).

eGovernment a zákon č.300/2008 Sb.

V České republice je jednou z dominantních norem, která určuje fungování eGovernmentu zákon č.300/2008 Sb., tvz zákon o eGovernmentu. Jeho součástí je i zavádění projektu datové schránky, které jsou asi nejrozsáhlejším projektem eGovernmentu za poslední dobu.

eGovernment – datové schránky

Datové schránky jsou zaváděny od 1. července 2009 a k tomuto datu budou povinné pro právnické osoby a orgány veřejné moci. Zákon č.300/2008 Sb. definuje systém a pravidla fungování datových schránek v komunikaci orgánů veřejné správy a občany.

Orgány veřejné moci

Orgány veřejné moci v projektu datové schránky definuje zákon č.300/2008 Sb. Jednotlivé orgány veřejné moci jsou vstátní institutce a úřady, které jsou veřenosti známé spíše jako úřady veřejné nebo státní správy (zdravotní pojišťovny a komory).

Orgány veřejné moci dle zákona č.300/2008 Sb.

Orgány veřejné moci jak je definuje zákon č.300/2008 Sb. v §1 

  • státní orgány
  • orgány územně samosprávných celků
  • Pozemkový fond České republiky a jinýé státní fondy
  • zdravotní pojišťovny
  • Český rozhlas
  • Česká televize
  • komory notářů a soudních exekutorů